Geologiske Guider

Geologiske Guider

Bilde
Geologisk Ekskursjon frå Nærøyfjorden til Geirangerfjorden. Vestlandsfjordane på UNESCO si verdsarvliste
Guide NR
Guide 2-2014
Title
Geologisk Ekskursjon frå Nærøyfjorden til Geirangerfjorden. Vestlandsfjordane på UNESCO si verdsarvliste
ISBN
978-82-92-39490-8
Levels geological guides
Level 2 og 3
Front cover illustrations
Atle Nesje. Utsyn over ytre del av Nærøyfjorden frå fjellet Bakkanosi (1398 moh.) rett ovanfor Bakka. Bildet syner kontrasten mellom det preglasiale viddenivået og den djupt nedskorne fjorden.
Editorial committee
Description

Fjordar finst i dei delar av jorda som har vore eller er dekte av isbrear. Fjordar er lange og smale, rette eller krokete bukter inn frå havet. Dei er kjenneteikna av at dei har bratte fjellsider og eit eller fleire trau og tersklar.

Denne ekskursjonsguiden er regional og har ei innleiing med omtale av berggrunn, geomorfologi, kvatærgeologi og maringeologi for heile området. Desse er skrivne av geologar som kjenner området frå si eiga forsking.

Tek ein heile denne turen får ein med seg begge fjordane som i 2005 kom inn på UNESCO si verdsarvliste: Nærøyfjorden og Geirangerfjorden. Desse fjordane vart valde av di dei i tillegg til å ha eit vakkert og dramatisk landskap og syner korleis forfedrane våre nytta dei lokale resursane og korleis dei levde i pakt med naturen. På grunn av det ekstreme relieffet er fjordar utsette for sers aktive eksogene (ytre) geologiske prosessar både over og under havflata. Det vil og bli illustrert korleis dagens brear reagerer på klimaendringar, og kva som vert gjort for å verna folk i området mot geofarar som fjellskred og tsunami.

Map
Download Guide
AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk