Norsk Geologisk Forening inviterer til geomiljøets viktigste møteplass, 4-6. januar 2023, på Realfagbygget NTNU-Gløshaugen i Trondheim. Årets hovedtema er Geologi - Energi - Samfunn

Og foreløpig program er nå klart! Det vil komme endringer, det vil legges ut her.

 

The Geological Socety of Norway cordially invites you to join the most important forum for the Geosciences in Norway, January 4th-6th 2023, at Realfagbygget NTNU-Gløshaugen in Trondheim. The main theme of this conference is Geology - Energy - Society

Preliminary program are ready! There will still be some changes in the program, updates will come here.

 

Norsk Geologisk Forening inviterer til geomiljøets viktigste møteplass,    4-6. januar 2023, på Realfagbygget NTNU-Gløshaugen i Trondheim. Årets hovedtema er Geologi - Energi - Samfunn

Registreringen er nå åpen!

 

The Geological Socety of Norway cordially invites you to join the most important forum for the Geosciences in Norway, January 4th-6th 2023, at Realfagbygget NTNU-Gløshaugen in Trondheim. The main theme of this conference is Geology - Energy - Society

Registration has now opened!

 

Siste Geonytt er publisert. 

Du finner det HER

 Norsk Geologisk Forening inviterer til geomiljøets viktigste møteplass, 4-6. januar 2023, hos NTNU-Gløshaugen i Trondheim.

Årets hovedtema er Geologi - Energi - Samfunn. 

Vi har 16 ulike sesjonstemaer og oppfordrer til å sende inn abstrakt til hele feltet av geovitenskap, som enten foredrag eller poster. Fristen for innsending av abstrakt til Vinterkonferansen 2023, opprinnelig satt til 1. november, blir utsatt med to uker. Den nye fristen er 15. november 2022.  Abstrakt kan være inntil 450 ord, og skal ikke inneholde figurer eller grafer. Innsending skjer via skjema som finnes etter sesjonsoversikten.

Husk å krysse av for om det er ønskesom muntlig presentasjon eller poster presentasjon, samt foretrukket sesjon.

**Innsending av abstrakt er nå stengt!

The Geological Socety of Norway cordially invites you to join the most important forum for the Geosciences in Norway, January 4th-6th, 2023 at NTNU-Gløshaugen in Trondheim
The main theme of this conference is Geology - Energy - Society

We have 16 sessions and themes but encourage any contribution to the entire field of geoscience and the interface towards society. We would like to inform you that the deadline for submitting abstracts for the Winter conference 2023, originally scheduled for 1 November 2022, has been extended by two weeks. The new deadline is 15 November 2022. The abstract can be up to 450 words, and should not include figures or graphes.
For submission please use the form found after the session overview below.

Please remember to indicate if you prefer an oral or poster presentation, as well as the preferred session.

**Submission of abstract are now closed!

Geologi - Energi - Samfunn

Vi ønsker velkommen til NTNU i Trondheim 4. - 6. Jaunuar 2023

Omsider kan du stå på podiet igjen, dele dine geologiske betraktninger, din kartlegging, forskning, se publikum i øynene, motta applaus, og tilføre ny viten til vår store geologfamilie. 

 

Sesjoner: 

- Berggrunnsgeologi og geodynamikk - Bedrock geology and Geodynamics

- Sedimentologi - Sedimentology

- Petroleumsgeologi - Petroleum geology

- Paleontologi, evolusjon og biostratigrafi - Paleontology, evolution biostratigraphy

- Esmark-sesjonen; Kvartærgeologi og geomorfologi - Esmark session; Quaternary geology and geomorphology

- Kryosfæren - Cryospheric science

- Klimaendringer - Climate change

- Dypforvitring, `unge´ forkastninger og topografi - Deep weathering, `young´ faulting and the evolution of topography

- Geofarer - Geohazards

- Malmgeologi - Ore geology

- Havbunnsmineralforekomster - Deep sea mineral deposits

- Forekomstforståelse - Ore deposit knowledge

- Overskuddsmasser som en ressurs - Waste rock and secondary resources

- Ingeniørgeologi, infrastruktur og miljø - Engineering geology, infrastructure and environment

- Geologi i energiomstillingen - Geology in the energy transition

- Geologi for samfunnet - Geology for society

 

NGWM22 på Island tok rekord i antall påmeldte med 360 deltagere fra hele 20 land! Norge stilte totalt med 120 deltakere fra universitetene, NGU, Oljedirektoratet, konsulentselskaper og industri.

Med 296 abstrakt fordelt på 9 hovedtema ble det et stort program, med mange spennende foredrag. Det ble holdt 5 felles foredrag, 240 sesjonsforedrag og 53 posters.

Flere av medlemmene til NGF deltok både med foredrag og posters.

Kronikk av leder for Norsk Geoteknisk Forening (NGF) Trude Ørbech og leder for Norsk Geologisk Forening (NGF) Øystein Nordgulen.

Etter kvikkleireskredet i Gjerdrum har spørsmålet om hvordan vi (samfunnet) kan avdekke og forebygge fare for kvikkleireskred blitt mye diskutert. Dette var også et hovedtema i den offentlige utredningen som Gjerdrumutvalget nylig presenterte i NOU 2022-3. Der framheves det bl.a. at kartlegging av kvikkleiresoner og kunnskap om forebygging skal forbedres. For å oppnå dette er geologi og geoteknikk helt sentrale fagområder.

"Landet blir til" beskriver Norges geologi, på land og på sokkelen, fra den spede begynnelse i fjern prekambrisk tid til prosessene som fortsatt foregår og former land og jord.

Geologi er læren om Jordas oppbygning og historie, et spennende fagfelt og nøkkelen til vårt lands rikdommer. Dette er en svært lærerik bok som tar oss igjennom vår geologiske historie.

Praktboken fikk ved første utgivelse i 2007 tildelt designerpris i gull!

Den trykte utgaven er utsolgt, men en slik unik bok bør selvfølgelig være tilgjengelig for geologi-interesserte leser.

NGF har derfor etter avtale med forfattere og illustratører valgt å gjøre innholdet gratis tilgjengelig. Ønsket er at boken kan leses både av studenter, som har den som pensum, og av alle andre som er interessert i geologi.

Alle kapitlene er lagret som PDF, og kan nå finnes for lesing her: Landet blir til

Den engelske utgaven "The Making of a Land - Geology of Norway", er fortsatt til salgs. Den kan kjøpes i vår nettbutikk

Nordic Geoscientist Award deles ut annethvert år i forbindelse med Nordic Winter Meeting.

Prisen deles ut til en nordisk geoforsker som i løpet av sin karriere har vært sterkt engasjert i samfunnet rundt oss, så vel som i spesifikke felt innen geovitenskapene.
Alle medlemmer av de nordiske geologiske foreningene kan foreslå kandidater. Innsendt forslag bør være på ca. 500 ord.
En jury, bestående av lederne for hvert av de nordiske geologiske foreningene vil vurdere forslagene og utarbeide en skriftlig uttalelse om beslutning av tildelingen.
Prisen vil bestå av et innrammet diplom og en gravert plate av en stein fra vertslandet.
Vinneren vil bli invitert til å holde et plenumsforedrag på vintermøtet i forbindelse med utdelingen av prisen.

Forslag til Nordic Geoscientist Award sendes til ngf[at]geologi.no  innen 15. februar 2022.

 

The Nordic Geoscientist Award is presented every second year in connection with the Nordic Winter Meeting.

The Award is presented to a Nordic geoscientist who has, in the course of his/her career, been strongly involved in the society around us, as well as in specific fields in the geosciences.
All members of the Nordic geological societies can propose candidates: proposals should be ca. 500 words.
A jury, consisting of the leaders of each of the Nordic geological societies, will consider the proposals and prepare a written statement on its decision on the Award.
The prize will consist of a framed diploma and an engraved plate of a rock from the hosting country.
The winner will be invited to hold a plenary lecture at the Winter Meeting in connection with presentation of the Award.

Proposals for the Nordic Geoscientist Award should be sent to ngf[at]geologi.no by February 15th 2022.

Det er nå åpnet for påmelding og innsending av abstrakt til NGWM22 som avholdes 11.-13. mai på sagaøya Island. De har satt opp flere ekskursjoner som det er mulig å delta på. 

The registration and submission for abstract for NGWM22 has now opened. The conference will take place on Iceland on May 11th - 13th .  They will organice several excursions that you can attend.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk