Vinterkonferansen 2021 / Winter conference 2021

Norsk Geologisk Forening har den store gleden å ønske velkommen til geologisk Vinterkonferanse 2021, 6. - 8. januar. Konferansen vil være en digital begivenhet som vil finne sted hjemme hos deg, på kontoret eller sammen med venner og kolleger i et videokonferanserom. Vinterkonferansen 2021 var opprinnelig planlagt å bli holdt Trondheim. I stedet vil vi arrangere konferanse i Trondheim i 2023.

The Geological Society of Norway has the great pleasure to welcome to the 2021 Geological Winter Conference on January 6–8th. This conference will be a digital event that will take place in your home, your office or together with friends and colleagues in a video conference room. The 2021 Winter Conference that was initially planned to be held in Trondheim. This event will be postponed until 2023.

Det meste av programmet vil være i tråd med tidligere vinterkonferanser: spennende hovedtemaer, samtaler / presentasjoner, poster sesjoner, livlige diskusjoner, prisutdelinger, sosiale møter og meningsutveksling på en digital plattform.

Vi er klar over at det for de fleste av oss er det lettere å etablere nye kontakter og utvikle langsiktige relasjoner gjennom møter ansikt til ansikt. Muligheten til å få tilgang til konferansen online vil imidlertid også ha betydelige fordeler. Avstand vil ikke være en barriere, ingen reise- og oppholdsutgifter, mindre kostnader for arrangørene og delegatene, mindre tid utenfor kontoret, og en lav konferanseavgift vil gjøre deltakelse fra fagpersoner og studenter fra Norge og utlandet enklere.

Presentasjoner og diskusjoner vil være tilgjengelige live på skjermen din, og du vil enkelt kunne få kontakt med den som holder foredraget eller andre deltakere. Med tillatelse fra forfattere / bidragsytere, vil opptak av samtalene være tilgjengelige i en periode på 2 måneder etter konferansen. Dette gjør at du kan følge med på viktige presentasjoner fra parallelle økter.

De som bidrar med poster vil også ha muligheten til å gi en kort presentasjon av hovedresultatene av arbeidet, etterfulgt av en kort diskusjon. Vi kommer snart tilbake med detaljert informasjon om opplasting av postere til konferansen.

Vi ønsker velkommen til å sende inn abstrakt til foredrag og posterpresentasjoner, og ser frem til å se dere alle på geologisk Vinterkonferanse 6. – 8. Januar 2021.
Sesjoner og informasjon om innsending finnes her: Vinterkonferansen 2021

For at NGFs sekretariat skal  kunne jobbe jobber med daglig drift av foreningen og arrangerer konferanser, må vi ta en deltakeravgift for å dekke kostnader. Fordelen for dere er at prisen kan legges mye lavere enn enn fysisk konferanse.

Studenter: Kr. 300, og inkl. et års medlemskap i NGF for 2021.
Medlemmer: Kr. 1000 (må ha betalt kontingent 2020)
Ikke-medlemmer: kr. 1500
Pensjonister og arbeidssøkende: kr. 500.
Når det nærmer seg konferansen, vil linker til de forskjellige sesjonene sendes ut.
Deltakeravgift må være betalt for at linken sendes ut. 

Påmelding til konferansen åpner i starten av november.


Most of the program will be in line with previous winter conferences: exciting keynotes, talks/presentations, poster sessions, lively discussions, prize awards, social meetings, and exchange of opinions on a digital platform.    

We are aware that for most of us it is easier to connect and develop longer term relationships through face-to-face meetings. However, the ability to access the conference online will also have significant benefits. Distance will not a barrier, no travel and accommodations expenses, lesser costs for the organisers and delegates, less time out of the office, and a low conference fee will facilitate participation from professionals and students from Norway and abroad.  

Presentations and discussions will be available live on your screen, and you will easily be able to connect with speakers or other attendees. With permission from authors/contributors, recordings of the talks will be available for a period of 2 months after the conference. This will enable you to keep up with important presentations from parallel sessions.  

The poster contributors will also have the opportunity to give a brief presentation of the main results of their work followed by a short discussion. We will soon get back with detailed information regarding up-loading of posters for the conference.  

We now invite you to submit abstracts for talks and poster presentations, and look forward to seeing you all at the Geological Winter Conference on January 6th–8th 2021.
Sessions and information about submitting can be found here: Winter Conference 2021

In order for NGF's office to be able to undertake daily operation of the society and arrange conferences, we must charge a participation fee to cover costs. The advantage for you is that the price can be set much lower than than a physical conference.

Students: NOK 300, and includes a year of membership in NGF for 2021.
Members: NOK 1000 (must have paid membership fee 2020)
Non-members: NOK 1500
Retirees and jobseekers: NOK 500.

Links to the sessions will be sent out shortly before the conference.
Participation fee must be paid for the link to be sent out.

Registration for the conference opens early November.

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk