Vinterkonferansen 2019 / Wintermeeting 2019

Norsk Geologisk Forening inviterer til geomiljøets viktigste møteplass, 7-9. januar 2019, på Scandic Bergen City.
Vinterkonferansen er en arena for alle disipliner innen geofaget, med et mål om å bidra til kunnskapsdeling, nettverksbygging, inspirasjon og faglig påfyll. Her vil du møte geovitere fra ulike industrier, forskningssentere og akademia. Årets hovedtema er Mineraler og Metaller i Grønne Teknologier. Mineraler og metaller er avgjørende komponenter i den globale implementeringen av de fornybare energiformer og teknologiløsninger der er forutsetningen for fremtidens trygge og komfortable samfunn.  
Vi har 9 ulike sesjonstemaer og oppfordrer alle å sende inn abstrakt til hele feltet av geovitenskap, enten foredrag eller poster.  Frist til innsending av abstrakt er 14. oktober.  Alle abstrakt sendes til ngf[at]geologi.no.
The Geological Socety of Norway cordially invites you to join the most important forum for the Geosciences in Norway, January 7-9, 2019 at Scandic Bergen City
The Winter Conference is an arena for all the geoscience disciplines, with a goal to facilitate knowledge sharing, networking, inspiration and learning. You will meet geoscientists from the industry, academia, and governing agencies. Minerals and Metals for Green Technologies is the main theme for the conference in 2019. These raw materials are imperative for the global implementation of renewable energy solutions and sustainable technologies, and contribute to sustaining safe and comfortable societies for the future. Arguably, Norway may be the European country that has the largest potential to supply the geological raw-materials that are imperative to effectuate the”Green Shift” vision.
We have 9 sessions and themes but encourage any contribution to the entire field of the geosciences and the interface towards society. Abstract deadline October 14th. The abstract should be submitted to ngf[at]geologi.no.
Abstraktet kan være inntil 300 ord uten illustrasjoner. Må sendes inn som word-dokument. Vedlagte mal kan følges. Ved innsending må det føres på hvilken sesjon den er tenkt til, og om det ønskes som foredrag eller poster.
The abstract can be up to 300 word, without illustrations. Must be sent as a word-file. You can use this template.When submitted it must be specified which session it is intended for, and if it is submitted as an oral presentation or poster.

 Hovedfagsstudenter eller nylig uteksaminerte geologer oppfordres å sende inn abstrakt for deltakelse i Shells Geopris. Dette er en pris som gis til beste muntlige presentasjon av eget hovedfagsarbeid. Statuttene kan leses her: https://www.geologi.no/organsisasjon/om-ngf/hedersbevisninger/norske-shells-geopris. Ved innsending av abstrakt må det føres på om det er ønsker om å delta i denne prisen.

MSC students or newly graduated geologists are encouraged to submit abstracts for participation in Shells Geopris. This is an award the best oral presentation of own graduate work. Statutes can be read here: https://www.geologi.no/organsisasjon/om-ngf/hedersbevisninger/norske-shells-geopris. Remember to mark the submitted abstract if it wanted for participation in the award.

 

T1 - Mineraler for neste generasjon / Minerals for the next generation

Norge har en 2000 år gammel gruvehistorie. I dag er mineralressurssektoren utfordret som aldri før grunnet en sterkt økende global press på råvarer. En annen grunn er kravet om nye typer mineralressurser for å muliggjøre teknologiskiftet for produksjon og lagring av fornybar (grønn) energi. Norge har et stort potensial for funn av nye mineralforekomster, ikke minst når man tar høyde for at 9/10-deler av landets kontinentalmasser er på sokkelområder foruten forekomster langs midthavs-ryggene. Målet med denne sesjonen er å skape interesse for norske fastlands- og marine mineralressurser og øke offentlig bevissthet om nødvendigheten av bærekraftig utnyttelse og prosessering av mineraler. Alle bidrag er velkommen, men vi ser spesielt etter bidrag som demonstrere Norges store ressurs potensiale for dannelse og funn av nye mineralforekomster samt drøfter miljø- og samfunnsmessige konsekvenser av mineralutvinning og prosessering.

Norway demonstrates an extraordinary legacy of mineral deposit mining, extending back more than 2000 years. Today the mineral resource sector is challenged as never before due to globally growing demands for raw materials, not least to facilitate the technology change for the production and storage of renewable (green) energy. Norway has a huge potential for new discoveries of ore deposits on land, as well as offshore on the giant continental shelf (9/10th of the continental litghosphere) and should stand first in line to meet these societal challenges. The aim of this session is to generate interest for Norwegian terrestrial and marine mineral resources and increase the public awareness for the necessity of sustainable mineral exploitation and processing. We are welcoming all contributions and particularly papers demonstrating the huge ore-forming potential of Norway as well as discuss environmental and social impacts of mineral exploitation and processing.  

T2 - Geologi i grenseland /Geology and society

Denne sesjonen er en spennende og overraskende nyvinning på vintermøtet.Geologi er langt mer enn de klassiske faggrupperinger. Vi ønsker med denne sesjonen å understreke dette og synliggjøre hvilken påvirkning geologi har på samfunn, arbeidsplasser og våre liv. Denne sesjonen vil derfor favne geologitema som naturstein for byggverk, arkitektur og kunstverk, industrimineraler, geoturisme, geologiens bidrag til arkeologien og omvendt, samt utdanning og undervisning. 

This session is a new and perhaps surprising addition to the Winter Conference. Geology is far more than its root meaning. We want to show that geology has a great impact on society, industry and people’s lives. The session features geological themes addressing rocks for constructions, architecture and art, industrial minerals, geotourism, education and teaching of geology and the geological / archaeology interface. 

T3 - Petroleum Geoscience

I denne sesjonen ønsker vi velkommen alt geovitenskapelig arbeid som belyser interessante geologiske og geofysiske problemstillinger som er aktuelle for utforskning og utvinning av petroleum. Vi ønsker å favne vidt og løfter blikket for å se nærmere på faktorer som påvirker prospektivitet og reservoarkvalitet; som storskala tektonikk, sekvensstratigrafisk analyse og diagenese. Tematikk som geokjemi og bassengmodellering/analyse av petroleumssystem er også en del av dette. Bruk av feltanaloger både i forhold til letevirksomhet og reservoarkarakterisering er nyttig og ofte vårt eneste verktøy for å forstå. Etter hvert som norsk sokkel modnes og nye områder åpnes for petroleumsvirksomhet er det videre interessant å fokusere på fremtiden og se på nye letemodeller, ‘missed pays’ muligheter og såkalte «Game Changers».

In this session we welcome all studies that investigate the geological and geophysical challenges related to exploration and exploitation of petroleum resources. We would like to open up and look at factors that control prospectivity and reservoir quality, such as large-scale tectonics, sequence-stratigraphic analysis and diagenesis. Topics such as geochemistry and petroleum-system analysis/basin modelling, are also part of this. The use of outcrop analogues both for exploration and reservoir characterisation is important and often our only means to understand inaccessible systems. The Norwegian shelf is maturing at the same time as new areas are opening for petroleum activity, therefore it is still important to explore for new play models, ‘missed pays’ opportunities and so-called “Game changers”. 

T4 - Kvartærgeologi /Quaternary geology

Kvartærgeologien er ikke bare den mest øyenfallende geologigrenen, med sine sterke bidrag til landskapet rundt oss. Den glimrer også med svært mye ny viten over og under strandlinjen, der nye teknikker, og økt prosessforståelse har gitt større innsikt i utviklingen av landskapet. I denne sesjonen inviterer vi til bidrag fra hele bredden av kvartærgeologiske emner, herunder hydrogeologi, glasialhistorie og dynamikk knyttet til de store isdekkene, den yngre sen- og postglasiale landskapsutviklingen med havnivå- og klimaendringer, kronologi, samt glasiale og periglasiale prosesser. Vi ser også på landheving og geomorfologi. Vegetasjonshistorien har alltid gått hånd i hånd med kvartærgeologien, noe denne sesjonen ønsker å videreføre.

New techniques, seabed mapping and increased process-oriented approaches have provided insight into the evolution of Quaternary landscapes and resources on- and offshore. Here, we invite contributions on various topics in Quaternary geology, such as: glacial history and dynamics of the large ice sheets; late- and post-glacial landscape evolution, climate and sea-level changes; chronology; and glacial and peri-glacial processes. Uplift, geomorphology and the role of pre-Quaternary processes in the evolution of present-day landscapes will be discussed.  

T5 - Hydrogeologi /Hydrogeology

Hydrogeologi er læren om strømning av grunnvann i undergrunnen og geokjemisk interaksjon med fjell og løsmasser. Dette er grunnleggende innen miljøgeologi og risikovurderinger knyttet til bærekraftig ressursutnyttelse og industri. Samfunnet trenger hydrogeologer, samt relevant forskning på problemstillinger typisk for norske forhold. Vi inviterer til å presentere spennende forskningsresultater og prosjekter relatert til forurensningstransport og (bio-)geokjemi, vannbalanse og klimaendringer, geoteknikk (poretrykk) og setninger, urban hydrogeologi, grunnvarme, drikkevann og renseteknikk, grunnvann i fjell (e.g. ras, tunnel, karst), CO2-lagring i dype akviferer, samt ressurskartlegging, grunnvannsovervåkning og undervisning.

The field of hydrogeology comprises groundwater flow and geochemical interaction between water and rock/deposits in aquifers. This is fundamental in environmental geology and risk assessments. Our society needs hydrogeologists and relevant research to solve challenges related to green energy and sustainable resource management in Norway. In this session we encourage presentations concerning pollution transport and (bio-)geochemistry, water balance and climate change, soil mechanics and settlement, urban hydrogeology, geothermal energy, drinking water and remediation, groundwater in fractured bedrock, CO2 storage in deep aquifers, as well as groundwater mapping, surveillance and education. 

T6 - Berggrunnsgeologi og geodynamikk / Bedrock geology and geodynamics

Denne sesjonen dekker berggrunnsgeologiske- og geodynamiske problemstillinger, fra nano- til plateskala, og fra felt til numerisk modellering. Vi ønsker presentasjoner av resultater fra petrologiske (metamorfe, magmatiske og sedimentære), mineralogiske, geokjemiske, strukturgeologiske og geokronologiske studier, gjerne med et spenn i alder fra resent til prekambrisk. For geodynamikk dekker sesjonen alt fra manteldynamikk til litosfæreprosesser og paleomagnetisme. Vi er særlig interessert i studier som benytter ulike teknikker for å belyse geologiske problemstillinger på en robust og tverrfaglig måte, samt studier som ser på sammenhengene mellom geologisk utvikling og andre prosesser, som dannelse av mineralforekomster, geofarer og utviklingen av norsk kontinentalsokkel.

This session covers bedrock-geological and geodynamic themes, from nano- to plate-tectonic scale, and from field to numerical modelling. We wish to promote presentations of results from petrological (metamorphic, magmatic and sedimentary), mineralogical, geochemical, structural geological and geochronological studies, ranging in age from recent to the Precambrian. For geodynamics, the session covers everything from mantle dynamics to lithospheric processes and paleomagnetism. We are particularly interested in studies using different techniques to illuminate geological issues in a robust and interdisciplinary way, as well as studies that look at the relationships between geological development and other processes, such as the formation of mineral deposits, geohazards and the development of the Norwegian continental shelf. 

T7 - Geologisk–teknologisk grensesnitt / Geological–technological interface

Vi bruker et bredt spekter av teknikker innen geologi og geofysikk for å optimalisere hvordan vi innsamler og evaluerer data. Historisk har det vært stort fokus på å forbedre innsamling av geofysiske data og algoritmene for prosessering av slike data. Det har også vært stort fokus på datainnsamling i brønner. De siste årene har vi sett nye metoder for å samle inn data på land og i forbindelse med havbunnskartlegging. Bruk av droneteknologi og andre digitale kartleggingsteknikker er blitt mer vanlig. Denne sesjonen vil prøve å utvide forståelsen av tilgjengelig teknologi både onshore og offshore. Det vil være en unik mulighet til å lære hvordan eksisterende og nye, multidisiplinære internasjonale ISO standarder kan hjelpe oss å bli kosteffektive, redusere risk og minimalisere karbonfotavtrykket. Foredragsholderne vil vise hvordan og når de bruker teknologi for å optimalisere den økonomiske verdien av et olje eller gass felt, mineralressurser eller annen relevant kartlegging.

Within geology and geophysics, we use a wide range of techniques to optimise how we collect and evaluate data. Historically, there has been a great focus on improving geophysical acquisition and data-handling algorithms, and also data acquisition in wells. Over the last few years, several new methods have been implemented when it comes to field work and seafloor mapping. The use of drone technology and different digital mapping techniques have been more widespread. This session will provide an understanding of available technology both onshore and offshore. It is a unique opportunity to learn how existing and new, multi-disciplinary international ISO standards are enablers for cost-efficiency, risk reduction, and minimizing carbon footprint. The participants will show how and when geoscience and engineering professionals use technology to determine and then optimize the economic value of an oil and gas field, mineral deposit or other relevant mapping.    

T8 - Sedimentologi-stratigrafi og klima /Sedimentology–Stratigraphy and Climate

Denne sesjonen dekker et bredt spekter under paraplyen sedimentologi og stratigrafi av både klastiske- og karbonatavsetninger. Temaene inkluderer prosess sedimentologi, diagenese, avsetningsmiljøer, feltarbeid, modellering av sedimentologiske prosesser og avsetninger, sedimentologiske farer, bassengets utforming og det påvirkning på avsetningene, samt klimasignaler i sedimentære avsettinger, litostratigrafi og numeriske metoder i stratigrafi. This session will cover a broad spectrum within sedimentology and stratigraphy, ranging from clastic to carbonate deposits, and various types of stratigraphy.

The topics include, but are not limited to, process sedimentology, diagenesis, depositional environments, fieldwork, modelling of sedimentological processes and deposits, sedimentological hazards, basin influence on sedimentary deposits, climate signals in sedimentary deposits, lithostratigraphy and numerical methods in stratigraphy.  

T9 - Geofarer / Geohazards

Geofarer – naturfarer forårsaket av indre og ytre krefter på Jorden – er et økende samfunnsproblem, knyttet både til økt bosetning og klimaendringer. I Norge er de vanligste geofarene jordskred, steinskred, leirskred og snøskred, samt tsunamier og flom som resultat av slike hendelser, og fokus i denne sesjonen vil være forskning på underliggende geologiske prosesser som øker risikoen, metoder for kartlegging av risikoområder samt for overvåkning av utsatte områder. Denne sesjonen er altså åpen for både geologisk orienterte presentasjoner, samt presentasjoner av metoder og teknikker for kartlegging og overvåkning.

Geohazards are natural hazards caused by inner and outer forces on the Earth, and represent an increasing challenge to society, linked to both the population boom and climate change. In Norway, the most common geohazards are landslides, rockfalls, clay and snow slides, as well as tsunamis and floodings resulting from such events, and the focus of this session will be research into underlying geological processes that increase the hazard risks, methods for mapping areas at risk and for monitoring high-risk areas. This session is open to geologically oriented presentations as well as presentations of methods and techniques for mapping and monitoring.  

Sponsors:

The first sponsors are ready, welcome to Equinor and Lundin. We look forward to to coopration once again.

Equinor PRIMARY logo RGB RED

Lundin

   

 

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk