Om organisasjonen

Hva er NGF?

NGF er en upolitisk, tverrfaglig og vitenskapelig forening stiftet i 1905.
Foreningen har seks lokalforeninger: i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Harstad.
Foreningens sekretariat ligger i Trondheim og huses av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Sekretariatet bemannes av en generalsekretær og en prosjektleder.
Foreningen samler et flertall av landets profesjonelle geovitere, men er også åpen for studenter og andre med interesse for geofagene.

Dagens aktiviteter

Lokalforeningene arrangerer møter og ekskursjoner for sine medlemmer
Foreningen utgir det vitenskapelige tidsskriftet ”Norwegian Journal of Geology” og er landets største geofaglige tidsskrift med internasjonal vitenskapelig standard. Tidsskriftet distribueres til alle medlemmene og til ca. 200 biblioteker i inn- og utland.


Vinterkonferansen arrangeres annet hvert år og er, ved siden av tidsskriftet, NGFs fremste tradisjonsbærer. Med sitt brede, tverrfaglige program, nettverksbyggingen og det kollegiale og sosiale samværet, har Vinterkonferansen et solid feste i det norske geofagmiljøet. Den er også den eneste arenaen som evner å presentere den fulle bredden av norsk geologi.
Nordisk Vintermøte arrangeres annet hvert år på omgang mellom de nasjonale geologiske foreningene i de fem nordiske landene. NGF står for dette arrangementet hvert tiende år.
Hjemmesiden www.geologi.no er under oppbygning. Domenet forplikter, og foreningen har ambisjoner om at siden skal bli ”inngangsporten” til geologi på nettet.

Veien videre - bredere og mer synlig

NGF ønsker å ta konsekvensen av at den er landets største geofaglige forening. Vi vil derfor påta oss et bredere og mer synlig ansvar for geofaget i Norge. Dette betyr at foreningen vil:

  • Ta vare på og videreutvikle de aktiviteter og medlemstilbud vi allerede har.
  • Arbeide for å øke rekrutteringen av medlemmer blant norske geovitere og styrke rekrutteringen fra studentmiljøene.
  • Ta initiativ til nye fagkonferanser for å styrke de geofaglige miljøene og det geofaglige nettverket i Norge.
  • Inkludere et bredere spekter av geomiljøet i egne aktiviteter.
  • Bli en formidler av geofaglig kunnskap og kompetanse overfor samfunnet. NGF skal bli det naturlige sted å søke informasjon om geofaglige spørsmål for alle instanser: fagfolk, skoleungdom, media, politikere, frivillige organisasjoner og andre. Utviklingen av hjemmesiden www.geologi.no vil bli en vesentlig del av dette arbeidet.
  • Skape et forum for debatt omkring samfunnsmessige problemstillinger tilknyttet geofagene og utnyttelse av naturressurser. NGF har et ansvar for å gjøre kompetansen i fagmiljøet tilgjengelig for samfunnet. Dette gjelder ikke minst i skjæringspunktet mellom geofag, politikk og samfunnsspørsmål. NGF vil arbeide for å bli en arena for fagrelaterte samfunnsdebatter.
AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk