Brøggerprisen 2021

Karin Andreassen mottok Brøggerprisen på årets vinterkonferanse. Hun jobber ved Norges arktiske universitet i Tromsø og er direktør ved Centre of Artic Gas Hydrate Environment and Climte. NGF gratulerer!

Brøggerprisen er en æresbevisning til en geolog som gjennom livslang innsats på faglig høyt nivå og på en unik måte har bidratt til forståelsen av norsk geologi og geovitenskap generelt.

Prisen er oppkalt etter proffesor W. C. Brøgger, en av Norges fremste geologer og samfunnbyggere.

 Innstilling av Karin Andreassen til Brøggerprisen 2021

Karin M. Andreassen  og er i dag professor i marin geologi og direktør for Senter for fremragende forskning, CAGE (Center for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate), ved UiT Norges arktiske universitet. Karin Andreassen fikk sin doktorgrad i anvendt geofysikk fra UiT i 1996, og var førsteamanuensis fra 1996 til 2008. Hun ble full professor i marin geoforskning ved UiT i 2008. Andreassen har også hatt flere forskningsopphold utenlands, bl.a. ved USGS, California, Bullard Laboratories ved University of Cambridge, University of Montpellier og University of Barcelona.

Andreassens forskning har vært konsentrert rundt utvikling av overflate- og begravde glasiale landformer i Barentshavet, både glasiotektonikk, subglasiale smeltevannsstrukturer osv. Hennes tverrfaglige publikasjoner spenner fra marin geologi til anvendt geofysikk i polarområdene og viser et høyt nivå av nytenkende og kreativ geofaglig tilnærming som har bidratt til økt forståelse av gass- og væskemigrasjon på kontinentalsokkelen, spesielt i Barentshavet. Hun var blant de første forskerne som knyttet geofysisk respons fra hydratholdige marine sediment til klimavariabilitet gjennom sitt arbeid i Barentshavet og var sentral i å bringe dette inn i det internasjonale vitenskapsmiljøet. Gjennom sin forskning har hun spesielt bidratt til økt forståelse av væskemigrasjon under dynamiske polare isdekker og kunnskap relevant for bedret sikkerhet basert på høyoppløselig seismikk på kontinentalsokkelen. Hun har publisert bredt, inkludert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter som Science, Nature, Quaternary Science Reviews og Review of Geophysics, og hun har over 5000 siteringer. I dagens situasjon med hurtige klima- og miljøendringer i polare regioner er forståelsen av naturlige fenomeners utvikling i fortiden viktig for å forstå nåtiden. Andreassens forskning ligger dermed i front på det som er viktig for norsk samfunnsutvikling og økonomi, samtidig som det bidrar til den globale kunnskapsbasen rundt klimaendringer.

Karin Andressen beskrives som en dyktig, entusiastisk forsker og forskningsleder og har ledet og vært PI på en rekke forskningsprosjekt, vesentlig finansiert av NFR men også gjennom industri og EU finansiering. Hun har også deltatt og vært chief scientist på en rekke tokt. Hun var sentral i søknad og etablering av ARCEx, “Research Centre for Arctic Petroleum Exploration”, og var leder av ARCEx fra 2013- 2015. Hun var assisterende direktør (2013-2017) og senere direktør for SFF’en CAGE. Andreassen har vært medlem i en rekke styrer og råd på alle nivå ved UiT, nasjonale styrer og programstyrer bl.a. UNIS og Norges Forskningsråd og hun har bidratt i internasjonale komiteer som bl.a. Svensk Forskningsråd og ODP der hun bidrar med sin geovitenskapelige kompetanse på et strategisk nivå.

Andreassens har veiledet over 50 Master og 15 PhD studenter og har undervist for studenter på alle nivå i geofysikk, marin geofysikk, seismisk prosessering, 3D seismisk tolkning, polare marine sedimenteringsprosesser og kvartær geologi, noe som demonstrerer hennes faglige bredde. I tillegg har hun gjennom media bidratt på en tillitsvekkende måte til populærvitenskapelig kommunikasjon på et forskningsfelt som kan fremstå vanskelig tilgjengelig for et ikke-vitenskapelig publikum og vist vei i samarbeidet mellom akademia og industri..Karin Andreassen har gjennom hele sin karriere markert seg på faglig høyt nivå innen norsk polarforskning og gitt banebrytende bidrag til vår forståelse av glasiotektonikk, havbunnsmorfologi og hurtige væskemigrasjoner på norsk kontinentalsokkel.Prisen skal tjene som en æresbevisning til en geolog som har bidratt på en unik måte til forståelsen av norsk geologi eller geovitenskap generelt. Karin Andreassen er en meget verdig kandidat til Brøggerprisen 2021 

Komite:
Gunn Mangerud
Mai Britt Mørk  
Per Arne Bjørkum 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk