REUSCH-MEDALJEN

STATUTTER REUSCH-MEDALJEN

Vedtatt på generalforsamling 4. januar 1926, med endringer av Styret 31.10.13 og 03.03.2016

§1       
Reusch-medaljen er opprettet av Norsk Geologisk Forening (NGF) til minne om Dr. Hans Reusch. Dr. Reusch tok initiativet til å stifte foreningen, var dens første formann og viste den siden en stadig varm interesse. Han grunnla også foreningens tidsskrift og støttet det på mange måter.

§2       
Medaljen har én klasse og preges i bronse.

§3       
Medalje utdeles til én yngre forsker som pr. utdelingsåret ikke er fylt 36 år. Den utdeles som påskjønnelse for et fremragende vitenskapelig arbeid av høyeste internasjonal standard.  Ingen person kan motta prisen mer enn én gang. 

For å komme i betraktning må følgende betingelser være oppfylt:

a) Det vitenskapelige arbeidet må behandle emner innen geologien eller dens forskjellige hjelpevitenskaper og må angå eller være relevant for norske forhold.

b) Den må være bygd på grundige innsamlinger/analyser av data og/eller grundige teoretiske betraktninger og må være et vesentlig bidrag til de emner som behandles. Arbeidet må være framstilt i en klar og konsis form.

§4       
Medaljen tildeles av foreningens styre etter forslag fra en komite bestående av foreningens leder og to medlemmer utenfor styret; disse velges av NGF's styre og kan ikke velges to år på rad. Det skal bestrebes jevn fordeling på kjønn på komiteens medlemmer. Komiteen nedsettes av foreningens styre seks måneder før tildelingen.

Hvis en av komiteens medlemmer som følge av forslagene erklærer seg inhabil kan foreningens leder på fullmakt utnevne ny representant til komiteen.

Begrunnet forslag fra den nedsatte komiteen skal innsendes skriftlig og må være styret i hende senest to måneder før utdelingen.

Foreningens medlemmer har anledning til å nominere kandidater til prisen overfor komiteen. Invitasjon til slik nominering gjøres gjennom publisering på foreningens nettsted og gjennom å tilskrive alle instituttledere ved universitet og høyskoler som tilbyr geofaglig utdanning. Invitasjonen sendes samtidig som komiteen nedsettes. Forslag til nominasjon har frist tre måneder før utdeling.

En nominasjon skal inneholde et nominasjonsbrev med en begrunnelse for forslaget, CV for kandidaten, og minimum to brev som støtter nominasjonen. Forslag sendes til komiteens leder.

Hvis et av komiteens forslag til styret forkastes, skal grunnen til forkastningen meddeles forslagskomiteen i en skrivelse undertegnet av alle styremedlemmene.

En besluttet utdeling skal foregå på første Vinterkonferanse etter beslutningen. Det kan utdeles én medalje for hvert av de to år som løper mellom hver Vinterkonferanse. Medaljevinnerne får foruten medaljen også et enkelt diplom undertegnet av alle styremedlemmene.

§5       
I forbindelse med utdeling av prisen skal Norsk Geologisk Forening sende ut en pressemelding, der det blir informert om prismottakerens bakgrunn og begrunnelsen for tildelingen.

 

 

AkerBPsvarthvit1 NGUlitenfarge ngi logo svarthvit Equinor PRIMARY logo RGB BLACK sandvik-logo svarthvit
Lundin svarthvit od svarthvit
logo visneskalk ranagruber svarthvit

 

AkerBPsvarthvit NGUlitenfarge
ngi logo svarthvit statoillogo svarthvit
sandvik-logo svarthvit dongenergy
Lundin svarthvit ranagruber svarthvit
 
od svarthvit logo visneskalk